Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα μέλη. Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία έως το Νοέμβριο του 2017, έχει την ακόλουθη σύνθεση:

 

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σέρβος   
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Δράκος
Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Βρεττός        
Έφορος Αθλητισμού: Αντώνιος Λαζάρου
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Σταύρος Γεωργιάδης
Ταμίας: Βαρβάρα Μουζάκη
Έφορος λιμένος & ναυτ/κού υλικού:    Γεώργιος Βλαχανδρέας  
Έφορος εγκαταστάσεων & συντήρησης υλικού: Αντώνιος Ποδόγυρος
Ιατρός Ναοκ- μέλος ΔΣ: Γεώργιος Παπαβασιλείου

 

Την επιστασία της ΕΦΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ έχουν οι κάτωθι:

Α΄ Έφορος Αθλητισμού: Αντώνιος Λαζάρου

Β΄ Έφορος Αθλητισμού: Ηλίας Δράκος

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Πρόεδρος: Παναγιώτης Ποδόγυρος

2) Μέλος: Κωνσταντίνος Μπόλαρης

3) Μέλος: Νικόλαος Καπάνταης